Dzisiaj jest: 25 marca 2019, Imieniny: Marii, Wieńczysława Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel.: 22 443 57 50
fax: 22 443 56 00

Naczelnik Wydziału
Mirosław Starzyński
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia,
 • realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w tym:
  1. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetowych w rozdziale 85154, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  2. obsługa techniczna i administracyjna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola,
  3. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  4. opracowywanie i realizacja Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn.zm.),
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378),
 • realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy,
 • inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej.

W skład Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola wchodzą:
 

Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:

ul. Syreny 18, 01-140 Warszawa 
tel. 22 443 57 40
fax 22 443 56 00
Kierownik Referatu: Paweł Pukosz, tel. 22 325 66 09, mail: ppukosz@um.warszawa 

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

 1. przyznanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego; bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń nienależnie pobranych (realizacja zdań wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), informacje w w/w sprawach można uzyskać zgodnie z podziałem ze względu na literę rozpoczynającą nazwisko świadczeniobiorcy:

  A, C, Ć, J, L, Ł, P, T, Ż – tel. 22 443 57 37
  F, G, M, N, O, R, Z – tel. 22 443 57 48
  D, S, Ś, U, V, W, Y – tel. 22 443 57 49
  B, E, H, I, K – tel. 22 443 57 45

  przyznanie świadczenia wychowawczego, bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń nienależnie pobranych (realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

I dziecko i koleje dzieci (kryterium dochodowe) II dziecko i kolejne dzieci (bez kryterium dochodowego)
A, C, Ć, J, L, Ł, P, T, Ż – tel. 22 443 57 37 A, C, Ć, J, L, Ł, P, T, Ż – tel. 22 443 58 95
F, G, M, N, O, R, Z – tel. 22 443 57 48 F, G, M, N, O, R, Z – tel. 22 443 57 43
D, S, Ś, U, V, W, Y – tel. 22 443 57 49 D, S, Ś, U, V, W, Y – tel. 22 325 66 10
B, E, H, I, K – tel. 22 443 57 45 B, E, H, I, K – tel. 22 443 57 63

 1. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie oświadczeń majątkowych, wydawanie decyzji dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, informacje w w/w sprawach można uzyskać zgodnie z podziałem ze względu na literę rozpoczynającą nazwisko dłużnika:
  od A do Ł i N – tel. 22 443 57 41
  od O do Ż i M – tel. 22 443 57 42
 2. koordynowanie zadań w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych; prowadzenie postępowań w zakresie odraczania terminu spłaty, rozłożenia na raty lub częściowego bądź też całkowitego umorzenia należności z tytułu wypłacanych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych – tel. 22 443 57 39,
 3. obsługa zwrotów świadczeń, które nie zostały podjęte przez wnioskodawców; prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalno-rentowym świadczeniobiorców – tel. 22 443 57 47,
 4. prowadzenie postępowań w sprawie windykacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego – tel. 22 443 57 46
 5. obsługa kancelaryjna i informacyjna Referatu – tel. 22 443 57 38


Referat Profilaktyki Uzależnień:

ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel. 22 443 57 59
fax 22 443 56 00
Kierownik Referatu: Joanna Goździelewska, tel. 22 443 57 58, mail:
 

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie spraw społecznych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy:
  • procedura konkursowa
   tel. 22 443 57 52
  • zasady rozliczania dotacji
   tel. 22 443 57 54
 2. realizacja programów i szkoleń z zakresu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy:
  • profilaktyka w placówkach oświatowo – wychowawczych
   tel. 22 443 57 58, 22 443 57 59
  • przygotowywanie umów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
   tel. 22 443 57 53
 3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) – udzielanie informacji, porad, pomocy i wsparcia osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz osobom doświadczającym przemocy tel. 22 443 57 60
 4. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola – realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego tel. 22 443 57 56


Referat Rozwiązywania Problemów Społecznych:

ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
tel. 22 443 57 51, 22 443 57 50
fax 22 443 56 00
p.o. Kierownika Referatu: Izabela Musiał, tel. 22 443 57 53, mail: 

Zakres działań: nadzór i kontrola nad realizacją zadań

 1. współpraca w zakresie zaspokojenia rozpoznanych lokalnych potrzeb w zakresie spraw społecznych i zdrowia z odpowiednimi instytucjami i placówkami sektora publicznego i pozarządowego,
 2. współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej przy realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania dzielnicom m.st. Warszawy, w tym prowadzenie programów promujących zdrowy i aktywny styl życia,
 3. prowadzenie działalności analitycznej i informacyjnej z zakresu lokalnych spraw społecznych i zdrowia,
 4. prowadzenie spraw związanych ze sprawowanym przez Wydział nadzorem nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 5. obsługa organizacyjno-biurowa Wydziału,
 6. udział w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie rozliczeń finansowych, sporządzania sprawozdań i prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.