Dzisiaj jest: 23 października 2018, Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wola

Rodzaj czynności Nr pokoju Potrzebne dokumenty i inne informacje Opłaty skarbowe
Interwencje i wnioski dotyczące stanu techn. dróg, oświetlenia ulic, a także naprawy znaków drogowych i zmian organizacji ruchu drogowego 317 Informację należy przekazać w formie pisemnej lub drogą telefoniczną
tel. 022 504-84-04, 022 504-84-03, 022 504-84-05
__
Uzyskiwanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w obrębie ulicy gminnej w celu wykonania na jej terenie robót budowlanych, umieszczanie urzadzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 305 I. W przypadku wystąpienia o zajęcie pasa drogowego w obrębie ulicy gminnej w celu wykonania na jej terenie robót budowlanych należy złożyć wniosek (2 egz.) i dołączyć:
 • prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do Delegatury Naczelnego Architekta m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola (1 egz.)
 • opinia ZUD z mapą zasadniczą (1egz.),
 • zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (1 egz.)
 • plan sytuacyjny z podaniem wymiarów zajmowanego terenu

II. W przypadku nowych inwestycji lub modernizacji starych urządzeń infrastruktury technicznej (zmiana przekroju, zmiana trasy) oprócz w/w wniosku należy złożyć wniosek (wniosek składa inwestor) o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej i dołączyć:
 • wypis z rejestru gruntów wraz z mapą z zaznaczonymi granicami działek
 • prawomocną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie do Delegatury Naczelnego Architekta m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola
 • opinię ZUD wraz z mapą zasadniczą
 • zgodę zarządcy drogi na ułożenie urządzenia infr. tech. w pasie drogowym - decyzja lokalizacyjna
 • opis techniczny umieszczanego urządzenia i plan sytuacyjny rzutu poziomego urządzenia infr. tech. z podaniem wymiarów (długość, średnica)
 • wyszczególnienie umieszczanych urządzeń (długość, średnica, rodzaj i wymiary studni)
 • wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

III. W przypadku lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych należy do wniosku dołączyć:
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z mapą
 • opinię ZUD wraz z planem sytuacyjnym i projekt budowlany obiektu
 • pozwolenie na budowę
 • decyzję lokalizacyjną (wniosek o uzyskanie dec. lok. należy złożyć w Wydziale Infrastruktury dla Dziel. Wola
 • opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy i plan sytuacyjny
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy projekt organizacji ruchu na czas montażu obiektu w pasie drogowym
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas funkcjonowania obiektu

IV. W przypadku lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w pasie drogowym nie związanych na trwale z gruntem do wniosku należy dołączyć:
 • opinię Delegatury Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Wola
 • opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy
 • decyzję lokalizacyjną wraz z planem sytuacyjnym
 • projekt budowlany obiektu
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy projekt organizacji ruchu na czas ustawienia i funkcjonowania obiektu w pasie drogowym
 • zgłoszenie budowy do Delegatury Naczelnego Architekta m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola

V. W przypadku lokalizacji sezonowych stoisk handlowych do wniosku należy dołączyć:
 • zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st.Warszawy projekt organizacji ruchu na czas ustawienia i funkcjonowania stoiska w pasie drogowym
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

tel. 022 504-84-01, 022 504-84-00, 022 504-84-02
wniosek
5,00 zł
załączniki
po 0,50 zł
Uzyskiwanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w obrębie ulicy gminnej w celu umieszczenia reklamy lub innego urządzenia w pasie drogowym 318 W przypadku wystąpienia o wyrażenie zgody na lokalizację reklam lub innych urządzeń (obiektów) niezwiązanych z gospodarką drogową należy złożyć wniosek i dołączyć:
 • plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca lokalizacji obiektu(1 egz.),
 • projekt obiektu (1 egz.),
 • opinię komunikacyjną Zarządu Dróg Miejskich
 • opinię Delegatury Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Wola (1 egz.) + zgłoszenie budowy,

tel. 022 504-84-06
wniosek
5,00 zł
załączniki
po 0,50 zł
Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym 305 Wykonawcy projektów organizacji ruchu lub inwestorzy winni zgłosić się z wnioskiem i 2 egz. projektu budowlanego oraz decyzją lokalizacyjną

tel. 022 504-84-01, 022 504-84-00, 022 504-84-02
__
Opiniowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych 305 Wykonawcy projektów organizacji ruchu lub inwestorzy winni zgłosić się do Wydziału z wnioskiem i 2 egz. projektu (po uzgodnieniu projektu budowlanego)

tel. 022 504-84-01, 022 504-84-00, 022 504-84-02
__
Uzgadnianie projektów drogowych budowlanych 305 Należy złożyć:ˇ
 • wniosek i 2 egz. projektuˇ
 • decyzję o warunkach zabudowy

tel. 022 504-84-01, 022 504-84-00, 022 504-84-02
wniosek
5,00 zł
załączniki
po 0,50 zł
Wydawanie zaświadczeń i przekazywanie informacji o miejscu pochówku na Cmentarzu Powstańców Warszawy, przyjmowanie wniosków o zamieszczenie nazwisk osób pochowanych 317 Należy złożyć odpowiednie podanie, zaświadczenie PCK-Zarządu Głównego - Biura Informacji i Poszukiwań o miejscu pochowania.

tel. 022 504-84-04, 022 504-84-03, 022 504-84-05
5,00 zł
zał. 0.50 zł
Sprawy dotyczące rejestracji psów
(zapisywanie w wykazie i wydawanie numerków rejestracyjnych)
317 Administracje i Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • pisemne zapotrzebowanie na numerki, na podstawie którego są one wydawane upoważnionej osobie

Indywidualnie
 • pokwitowanie zapłacenia podatku za psa w kasie Urzędu

(Sprawy załatwiane były przez administracje budynków mieszkalnych. Od 2004r. w związku z brakiem zapisu w uchwale Rady Warszawy numerki w większości wydawane są indywidualnie)

tel. 022 504-84-04, 022 504-84-03, 022 504-84-05
__