Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2015, Imieniny: Adolfa, Tymona Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Dowody osobiste

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st.Warszawy w Dzielnicy Wola

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

Kierownik
Jarosław Pycior godziny przyjmowania interesantów:

 • poniedziałki 8.00-18.00
 • wtorek-piątek 8.00-16.00

Sekretariat
tel: 22 443-59-71

 • poniedziałki 8.00-18.00
 • wtorek-piątek 8.00-16.00


Interesanci w sprawach dowodów osobistych przyjmowani są w holu głównym stanowisko B.

 • poniedziałki 8.00-18.00
 • wtorek-piątek 8.00-16.00

Interesanci w sprawach meldunkowych przyjmowani są w holu głównym stanowisko A.

 • poniedziałki 8.00-18.00
 • wtorek-piątek 8.00-16.00

Zameldowania (zbiorowe zakwaterowania)
Interesanci przyjmowani są w pokoju 35 wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel: 22 443-59-81

Wydawanie dowodów osobistych oraz przyjmowanie wniosków na dowód osobisty
Hol główny stanowisko „B”
tel: 22 443-59-72, 22 443-59-78, 22 443-59-69

Zameldowania,wymeldowania,poświadczenia zameldowania.
Hol główny stanowisko „A”
tel: 22 443-59-44

Archiwum dowodów osobistych
Interesanci przyjmowani są w pokoju 39
tel: 22 443-59-70

Postępowania administracyjne
Interesanci przyjmowani są w pokoju 37

 • poniedziałki 8.00-18.00
 • wtorek-piątek 8.00-16.00

tel: 22 443-59-76, 22 443-59-83
 

Rodzaj czynności Nr pokoju Niezbędne dokumenty Opłata
Zameldowanie w miejscu stałego pobytu hol główny stanowisko „A”
 • wypełniony druk ze stwierdzeniem przez wynajmującego, najemcę, osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właścicieli lokalu (budynku) faktu pobytu osoby meldującej się
 • dowód osobisty
 • dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu itd.
 • wypełniony druk "zgłoszenie pobytu stałego"
bez opłat
Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego ponad 3 miesiące hol główny stanowisko „A”
 • wypełniony druk ze stwierdzeniem przez wynajmującego, najemcę, osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właścicieli lokalu (budynku) faktu pobytu osoby meldującej się
 • dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu: akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu itd.
 • wypełniony druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
 • dowód osobisty, paszport (cudzoziemcy)
bez opłat
Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego do 3 miesięcy (cudzoziemcy poza unitami) hol główny stanowisko „A”
 • paszport + zezwolenie na pobyt

 • wypełniony druk
 • obecność najemcy lokalu (właściciela) w celu stwierdzenia pobytu osoby meldującej się z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu (budynku)
bez opłat
Wymeldowanie z pobytu stałego hol główny stanowisko „A”
 • wypełniony druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca stałego pobytu"
 • dowód osobisty
Uwaga! wymeldowania dokonuje się osobiście
 
bez opłat
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące hol główny stanowisko „A”
 • wypełniony druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
 • dowód osobisty
Uwaga! wymeldowania dokonuje się osobiście
bez opłat
Meldowanie cudzoziemców na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące oraz czasowy do 3 miesięcy hol główny stanowisko „A” Z uwagi na różnorodność wariantów przy meldowaniu cudzoziemców należy kontaktować się z następującymi numerami telefonów :
tel. 022 504-85-27, 022 504-85-28, 022 504-85-29
bez opłat
Poświadczenie zameldowania hol główny stanowisko „A”
 • dowód osobisty
opłata skarbowa
17 zł
Wpisanie numeru ewidencyjnego PESEL 34
 • dowód osobisty
 • odpis skrócony aktu urodzenia
bez opłat
Zameldowanie na pobyt stały
(decyzją administracyjną osoby nie posiadającej prawa do lokalu/budynku)
37
 • podanie
 • wypełniony druk
 • wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego
opłata skarbowa 10 zł
Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną 37
 • podane o wymeldowanie złożone przez zarządcę, osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu bądź właściciela budynku
 • umowa najmu lokalu spółdzielczego lub aktualny wyciąg z księgi wieczystej
 • inne dokumenty w zależności od sytuacji osobistej stron
Uwaga! nie jest możliwe wymeldowanie osoby zamieszkującej zgodnie z zameldowaniem
opłata skarbowa 10 zł
Uchylenie czynności materialno-technicznej polegającej na dokonaniu wpisu o zameldowaniu lub wymeldowaniu osoby z określonego lokalu 37
 • podanie o wymeldowanie złożone przez zarządcę lub osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu bądź właściciela budynku
 • umowa najmu lokalu spółdzielczego lub aktualny wyciąg z księgi wieczystej
 • inne dokumenty w zależności od sytuacji osobistej stron
Uwaga! uchylenie czynności zameldowania lub wymeldowania dokonuje się jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości
Opłata skarbowa 10 zł
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy hol główny stanowisko „B”
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu
 • 2 aktualne zdjęcia czarno-białe lub kolorowe (lewy półprofil 35 x 45 mm, widoczne lewe ucho, bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów)
 • akt urodzenia (odpis skrócony)
 • do wglądu inny dokument ze zdjęciem np. legitymacja szkolna, paszport
Uwaga! dokumenty składa się osobiście, odbiór dowodu również osobiście
bez opłat
Wydanie dowodu osobistego
osobie małoletniej
hol główny stanowisko „B”
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu
 • 2 aktualne zdjęcia czarno-białe lub kolorowe (lewy półprofil 35 x 45 mm, widoczne lewe ucho, bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów)
 • akt urodzenia
 • w obecności jednego z rodziców (dziecko w wieku od 13 do 18 lat
 • w obecności obojga rodziców (diecko w wieku od 0 do 13 lat)
 • do wglądu inny dokument ze zdjęciem np. paszport, legitymacja szkolna
Uwaga! dokumenty składa się osobiście, odbiór dowodu również osobiście
bez opłat
Wydanie dowodu osobistego (zmiana stanu cywilnego, zmiana imienia lub nazwiska, zmiana miejsca pobytu stałego) hol główny stanowisko „B”
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu
 • 2 aktualne zdjęcia czarno-białe lub kolorowe (lewy półprofil 35 x 45 mm, widoczne lewe ucho, bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów)
 • posiadany dowód
 • dokumenty dotyczące zmiany stanu cywilnego, zmiany imienia i/lub nazwiska
Uwaga! dokumenty składa się osobiście, odbiór dowodu również osobiście
bez opłat
Wydanie nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego (kradzież, zagubienie, zniszczenie) hol główny stanowisko „B”
 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu
 • 2 aktualne zdjęcia czarno-białe lub kolorowe (lewy półprofil 35 x 45 mm, widoczne lewe ucho, bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów)
 • inny dokument potwierdzający tożsamośc
Uwaga! dokumenty składa się osobiście, odbiór dowodu również osobiście
bez opłat
Udostępnianie danych z ewidencji ludności 38
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,zbioru PESEL,ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • Opłata w wys.31 zł.za jednostkową informację,z wyjątkiem podmiotów określonych w art.44h ust.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych.Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.
 • Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne –jeżeli wykażą w tym interes prawny w przypadku udostępnienia im danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • termin odpowiedzi do 30 dni(KPA).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 993 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych(Dz. U. Nr 214 poz. 1353).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U.Nr.207 poz.1298).
 • Ustawa z dn. 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r.Nr 225 poz.1635 z późn.zm.).
 • Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:Dz.U.z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm.).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

 

e-mail: tczulak@um.warszawa.pl