Dzisiaj jest: 18 sierpnia 2017, Imieniny: Heleny, Ilony Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Budżet Partycypacyjny

W dniu 22 listopada 2016 r. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 7397/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2018 rok oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2018.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady ogólne oraz zasady obowiązujące dla procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2018 rok:

Zasady ogólne

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer życia: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Jest bardzo dużo możliwości – mogą to być projekty o charakterze inwestycyjnym, ale również różnego rodzaju zadania tzw. miękkie. Decyzja o tym, co warto zrobić, należy do Ciebie. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Warszawy, a więc osoby fizyczne. Autorem projektu nie może być instytucja czy organizacja. Oczywiście osoby związane z organizacjami albo pracujące w jakiejś instytucji mogą zgłaszać projekty, ale występują wtedy we własnym imieniu. W tej edycji autorami projektu mogą być nawet 3 osoby!

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projekty, które umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców.

Zgłoszone zadanie powinno dotyczyć terenów będących we władaniu m.st. Warszawy, czyli tych, na których miasto może inwestować zgodnie z prawem. Warunek ten dotyczy zadań o charakterze inwestycyjnym. Inne zadania mogą być realizowane na terenach, które nie są własnością miasta, ale trzeba pamiętać, aby do formularza zgłoszeniowego dołączyć zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie wskazanej lokalizacji do celów realizacji projektu. Na stronie www.mapa.um.warszawa.pl udostępniona jest poglądowa mapa własności terenów.

Projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu roku. W głosowaniu mieszkańcy wybierają projekty, które chcieliby, aby były zrealizowane w 2018 r. Oznacza to, że wszystkie wybrane projekty, zarówno te inwestycyjne, jak i te miękkie, powinny być zrealizowane w ciągu roku.

Urząd obowiązują przepisy i procedury, które mogą wydłużyć czas realizacji projektu, np. przetargi czy uzgodnienia z różnymi instytucjami. W razie wątpliwości czy projekt będzie możliwy do zrealizowania w ciągu roku, warto skontaktować się z pracownikami urzędu dzielnicy bądź jednostek miejskich, którzy pomogą oszacować czas potrzebny na jego realizację.

Projekt powinien uwzględniać wszystkie działania i wydatki niezbędne do jego realizacji. Projekty dotyczące zrealizowania tylko jednego etapu, zostaną zweryfikowane negatywnie.

W ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 •  zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
 •  zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
 •  są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy;
 •  które zawierają treści: uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów, zarówno o charakterze ogólnodzielnicowym, jak i lokalnym. Można to zrobić w różnych dzielnicach, niekoniecznie w tej, w której się mieszka. Na etapie składania wniosków można również poprzeć dowolną liczbę projektów innych mieszkańców.

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Do grupy osób popierających nie wlicza się projektodawców.

Zasady szczegółowe dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

1. Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub na terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy, obciążonym na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

2. Ustalono możliwość zgłaszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym;

3. Ustalono możliwość zgłaszania projektów o charakterze lokalnym;

4. Ustalono podział Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na obszary terytorialne;

5. Ustalono podział ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego na 2018 rok w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy;

6. Ustalono brak limitu wartości jednego projektu o charakterze lokalnym;

7. Ustalono limit wartości jednego projektu o charakterze ogólnodzielnicowym w kwocie 125 000 pln;

8. Ustalono definicję ogólnodostępności w następującym brzmieniu:

Projekt ogólnodostępny to taki, w którym:

 • Uczestnictwo Mieszkańców jest nieodpłatne.
 • Korzystanie z projektów infrastrukturalnych przez Mieszkańców jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godz. 6.00 – 22.00 przez cały rok kalendarzowy i w latach kolejnych.
 •  Rekrutacja dla projektów miękkich, jeśli jest wymagana, będzie prowadzona przy wykorzystaniu ogólnodostępnych środków masowego przekazu.
 • Realizacja w placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury i bibliotekach nie dotyczy budowy, remontu, modernizacji i doposażenia w środki trwałe. 
 • Dyrektor placówki/obiektu wyraził zgodę na jego realizację.

Pragniemy także przypomnieć Państwu, że projekty na 2018 rok można składać w formie elektronicznej na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w terminie od 1grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. Formularze można pobrać w zakładce oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Solidarności 90.

 • Mapka 1(Cała Wola) -  zobacz (64.08 KB)
 • Mapka 2 (Obszary) -  zobacz (67.74 KB)