Dzisiaj jest: 12 grudnia 2017, Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Wydziały

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
tel.: 22 443 57 77
fax: 22 443 56 00

Naczelnik Wydziału
Anna Zabłocka
tel.: 22 443 57 77
Zakres działań:

 

 

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują druki:

 

Pliki do pobrania

Sekretariat - pok. 212

Referat Architektury i Budownictwa:
pok.: 210, 211, 217A, 222
Referat Urbanistyki:
pok.:  217, 217A


Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola należy w szczególności:

Na terenie Dzielnicy Wola obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (zw. dalej „mpzp”):

Wyszukiwanie w internetowych Biuletynach Informacji Publicznej (zw. dalej BIP)

w BIP m. st. Warszawy - uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego http://bip.warszawa.pl >1> Zarządzenia i uchwały >2> wyszukiwarka aktów >3> w Wyszukiwarce zarządzeń i uchwał wpisać odpowiednich polach Nr, typ aktu i datę uchwały lub w polu Szukany tekst w tytule: tytuł uchwały albo odpowiednią jego część

w BIP Województwa Mazowieckiego - uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego http://bip.mazowieckie.pl >1> Akty Prawne Wojewody >2> Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego od 2009r. do chwili obecnej >3> zmień widok na: zakładki >4> w Liście Dzienników wg daty wybrać rok wydania i nr Dziennika >5> w wybranym Dzienniku wybrać Nr. pozycji lub Tytuł (po wykonaniu >2> można skorzystać z okna wyszukiwarki, do którego należy wpisać tytuł uchwały albo odpowiednią jego część)

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.), z wyłączeniem postępowań dotyczących inwestycji:
  1. powierzchni całkowitej powyżej 15 000 m2,
  2. wysokości powyżej 30 m,
  3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
  4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy;
  zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, Pl. Defilad 1 (PKiN), 00-901 Warszawa, tel. (22) 656 78 00, 656 78 01
 2. podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.);
 3. prowadzenie spraw wynikających z zakresu, o którym mowa w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
 4. wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, w ramach kompetencji Wydziału;
 5. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu oraz właściwym organom i jednostkom organizacyjnym Dzielnicy;
 6. współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 7. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu;
 8. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a w szczególności nadzór nad prawidłowością prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek, terminowością przekazywania akt do archiwum zakładowego – w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 9. wewnętrzna rejestracja wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 12. przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Wola lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Wola, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział.
 1. mpzp rejonu ulicy Olbrachta – obowiązuje od 4 sierpnia 2009 r.  Więcej ›››
 2. mpzp obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza – obowiązuje od 15 października 2009 r.  Więcej ›››

  Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LX/1830/2009 z 27 sierpnia 2009r. publikacja: Rysunek planu w serwisie mapowym m. st. Warszawa
 3. mpzp obszaru Młynowa – obowiązuje od 28 listopada 2009 r.  Więcej ›››

  Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LXIII/1953/2009 z 8 października 2009r. publikacja: Rysunek planu w serwisie mapowym m. st. Warszawa
 4. mpzp rejonu Lasku na Kole – obowiązuje od 22 stycznia 2011 r.  Więcej ›››

  Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIII/2738/2010 z 21 października 2010r. publikacja: Rysunek planu w serwisie mapowym m. st. Warszawa
 5. mpzp rejonu Parku Moczydło – obowiązuje od 12 stycznia 2011 r.  Więcej ›››

  Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCIV/2805/2010 z 9 listopada 2010 r. Publikacja: Rysunek planu z legendą w serwisie mapowym m.st. Warszawa
 6. mpzp rejonu Dworca Gdańskiego (terenu dzielnicy Wola dotyczy część mpzp tego rejonu) – obowiązuje od 21 marca 2011 r.  Więcej ›››

  Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr VIII/138/2011 z 27 stycznia 2011r. publikacja: Rysunek planu z legendą w serwisie mapowym m. st. Warszawa
 7. mpzp rejonu ulicy Okopowej – obowiązuje od 25 grudnia 2011 r.  Więcej ›››
 8. mpzp terenu Żoliborza Powązki (terenu dzielnicy Wola dotyczy część mpzp tego rejonu) – obowiązuje od 17 maja 2012 r.  Więcej ›››

Komunikaty i ogłoszenia: