Dzisiaj jest: 17 października 2018, Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

5 lutego 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej podziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn (0,4 kV) wraz z latarnią uliczną na dz. ew. nr 1 w obrębie 6-04-01 w pasie drogowym ul. Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 2.02.2018 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.1.2018.EDO

WOM-BO/920/18

(6.AWI)

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 11.01.2018 r. złożył Pan Witold Strzelczyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej podziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn (0,4 kV) wraz z latarnią uliczną na dz. ew. nr 1 w obrębie 6-04-01 w pasie drogowym ul. Wolskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w godz. od 800do 1600można zapoznać się z aktami powyższej sprawy i przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (sekreta-riat Wydziału - al. „Solidarności” 90, II p., pokój 212, tel. 22 443 57 77). Postępowanie administra-cyjne w przedmiotowej sprawie prowadzi podinspektor Elżbieta Dominiczak - tel. 22 443 57 73.

Wszelkie oświadczenia należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola pocztą lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, 00-003 Warszawa, wejście A, poziom 0, stanowisko 5).

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Komórki związane z informacją: