Dzisiaj jest: 16 października 2018, Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła Zadaj pytanie Burmistrzowi Facebook Twitter Instagram Youtube RSS

Komunikaty i ogłoszenia

8 stycznia 2018
Zaproszenie do złożenia oferty na udzielanie konsultacji psychologicznych oraz prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Udzielania Zamówień Publicznych

wprowadzonego Uchwałą Nr 592/2015

Zarządu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

z dnia 10 marca 2015 roku

 

Warszawa, dnia 8.01.2018 r.

     nazwa jednostki/wydziału/referatu

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY / OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA*

 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na udzielanie konsultacji psychologicznych oraz prawnych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Dzielnicy Wola.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia.

 Zamówienie składa się z II części. Oferty należy złożyć na każdą część osobno.

 

 Część I. Dotyczy udzielania konsultacji psychologicznych.

Wykonawca udziela konsultacji i porad osobom i rodzinom w zakresie uzależnień lub przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Zamawiający planuje zatrudnienie dwóch specjalistów.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1)    Prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

2)    Zdiagnozowania problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie.

3)    Udzielania wsparcia o charakterze psychologicznym.

4)    Poradnictwo w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów. 

5)    Udzielania konsultacji i porad psychologicznych w sprawach uzależnień i przemocy. 

6)    Gromadzenia aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu miasta, zajmujących się systemową pomocą  dla rodziny.

7)    Współdziałania z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8)    Prowadzenia statystyk udzielanych informacji, porad i konsultacji indywidualnych.

9)    Zachowania zasady poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań.

 

Część II. Dotyczy udzielania konsultacji prawnych.

Wykonawca udziela porad prawnych w Punkcie Konsultacyjno - Konsultacyjnym prowadzonym przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Wykonawca jest zobowiązany do:

1)    Udzielania porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego oraz zabezpieczenia społecznego.

2)    Poradnictwa w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów.

3)    Udzielania konsultacji i porad prawnych w sprawach uzależnień i przemocy oraz socjalnych.

4)    Współdziałania z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

5)    Prowadzenie statystyk udzielanych porad i konsultacji indywidualnych.

6)    Zachowanie zasady poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań.

 

Wymagania dotyczące oferenta:

1.    Psycholog – konsultant ds. przemocy, ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, udokumentowany okres 5 lat pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, oferent posiada certyfikat Niebieskiej Linii w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie lub certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.

2.    Psycholog – terapeuta uzależnień, ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, udokumentowany co najmniej okres 5 lat pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, oferent posiada Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień PARPA.

3.    Prawnik – ukończone studia prawnicze, udokumentowany co najmniej okres 5 lat udzielania porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego oraz zabezpieczenia społecznego, udokumentowane szkolenia z zakresu problematyki uzależnień lub przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Istotne Warunki zamówienia

1.    Zawarcie umowy cywilno – prawnej

  1. Wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z liczby godzin zrealizowanych usług zatwierdzonych przez Zamawiającego, pomnożonych przez stawkę godzinową.
  2. Dni i godziny pracy konsultantów będą dostosowane do wymagań określonych w Standardzie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz potrzeb mieszkańców dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert – cena: 100 %

                                 - doświadczenie i kwalifikacje: spełnia/ nie spełnia

 

Warunki składania ofert

1.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

2.   Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie                                    i doświadczenie.

3.   Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych przedstawionych form:

1)     Formie  pisemnej na adres Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 01-140 Warszawa ul. Syreny 18.

2)     drogą elektroniczną w postaci nieedytowanej(PDF, JPG, itp.) na adres:  pik.wola@um.warszawa.pl

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym (złoży wymagane dokumenty) i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium - najniższa cena brutto za 1godz. konsultacji oraz wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia pozostałe warunki określone szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz.1182)

Ofertę wraz z załącznikiem należy dostarczyć do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 16.00

Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków oraz są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa zostaną odrzucone.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny

 

                                                                                                                                                        

                                                                                  ….......................................................

                                                                                    data i podpis kierownika wnioskodawcy

                                                                                               lub osoby upoważnionej

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Dane teleadresowe oferenta

Imię i nazwisko Oferenta

 

Adres Oferenta

 

Telefon kontaktowy

 

Fax, e-mail

 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, którego dotyczące ………………………..……………….., oświadczam iż:

a.        Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem za  kwotę brutto za 1 godzinę w wysokości ………….…….,słownie: ................................................................................ zł. brutto/h…

Potwierdzam wykonanie usługi w terminie od ………………….. do …………………. 2018 r.

 

W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz.1182)

 

 

Uwagi (dodatkowe oświadczenia lub dokumenty): ______________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

………………………………………….

data i podpis osoby uprawnionej

Pliki do pobrania: